Om oss

circle360 communication AB (”c360com”) ägs av Anders Antonsson. Han har mer än 25 års erfarenhet av strategiskt kommunikationsarbete från främst börsnoterade bolag och större organisationer. Arbetsuppgifterna har kännetecknats av rådgivning till styrelseledamöter, ledande befattningshavare och kommunikationsansvariga.
Huvuddelen av dessa uppdrag kännetecknas av förändring, från myndighet till affärsdrivande verk (SJ), från privatägt till börsnoterat (Intrum Justitia och Serneke Group) samt från projektorganisation till producerande bolag (Northland Resources).
Anders har tidigare även arbetat som seniorkonsult på RHR Corporate Communication och Grayling, två av Sveriges ledande kommunikationsbyråer.

c360com verkar med internationellt fokus och arbetar främst med kunder som har Norden som sin hemmamarknad. Uppdrag de senaste två åren inkluderar IR-ansvarig för Cherry AB och Railcare Group AB, båda bolag noterades på Nasdaq Stockholm.

Allmänna villkor
Nedanstående avser avtal mellan circle360 communication ab, organisationsnummer: 556956-1193 (c360com) och dess uppdragsgivare, om inte annat har avtalats.

Anbud
Anbud från c360com gäller en månad från anbudets avlämnande.

Uppdragets bekräftelse
c360com bekräftar ett uppdrag genom en orderbekräftelse till uppdragsgivaren. Uppdraget påbörjas efter att uppdragsgivaren skrivit under orderbekräftelsen eller att uppdragsgivaren börjat anlita/använda c360com:s erbjudande i enlighet med orderbekräftelsen eller anbudet.

Uppdragets utförande
c360com åtar sig att utföra specificerat uppdrag inom avtalade tids- och kostnadsramar, men reserverar sig för avvikelser från uppdragsförutsättningar, uppdragsförändringar samt omständigheter utanför c360com:s kontroll. Efter överenskommelse med uppdragsgivaren har c360com rätt att anlita underleverantörer.

Om inte annat avtalats gäller tre månaders ömsesidig uppsägningstid. c360com har rätt att säga upp avtal med omedelbar verkan om Uppdragsgivaren ställer in betalningar, träder i likvidation, försätts i konkurs eller är på obestånd samt om uppdragsgivaren ger uppenbar felaktig information eller förutsättningar för att c360com ska kunna utföra sitt uppdrag i enlighet med svensk lag och/eller Nasdaq Stockholms regelverk.

Ersättningsprinciper
c360com debiterar uppdragsgivare arvoden i form av fast pris efter överenskommelse för specifika projekt eller, för upparbetad tid, i enlighet med överenskommet timarvode. c360com åtar sig att utföra specificerat uppdrag inom avtalade tids- och kostnadsramar, men i de fall det uppstår avvikelser från uppdragsförutsättningar, uppdragsförändringar samt omständigheter utanför c360com:s kontroll, har c360com rätt att förhandla om skälig ersättning för merarbete eller extra kostnader som uppstår.

I de fall uppdragsgivare ger c360com i uppdrag att leverera tjänster som inte är definierade i överenskommen uppdragsbeskrivning/-bekräftelse är c360com behöriga att debitera i enlighet med sin sedvanliga timtaxa, om inte annat överenskommits för tillkommande tjänster.

Utlägg
Utlägg (inköp av tjänster, resor, uppehälle och boende på andra orter än Stockholm samt övriga tredjepartskostnader) debiteras med upplupen kostnad, med gällande moms. Utlägg i andra valutor än svenska kronor debiteras enligt den valutakurs som tillämpas av aktuellt finansiellt institut eller det kreditkortsbolag som används av c360com för betalning.

Faktureringsrutiner
Om inte annat överenskommits i avtal med uppdragsgivaren gäller följande fakturerings­rutiner:

Månadsarvode faktureras den sista arbetsdagen i respektive kalendermånad.
Övriga projekt med totalt arvode under 50 000 SEK faktureras efter slutfört arbete. Projekt med ett totalt arvode överstigande 50 000 SEK faktureras med 50 procent vid projektstart och resterade belopp efter avslutat projekt. För specifika projekt överstigande 200 000 SEK debiterar c360com 50 procent av beräknat arvode vid projektstart, 25 procent efter halva projekttiden och resterande belopp av upplupna kostnader vid avslutat projekt.

Utlägg faktureras efter att c360com har erhållit och godkänt faktura från underleverantörer. För löpande uppdrag debiterar c360com uppdragsgivaren i slutet av varje kalendermånad för under månaden nedlagt arbete och tillhörande inköp.

Betalningsvillkor är 30 dagar efter fakturadatum.

Moms
Alla offerter och priser från c360com anges exklusive moms. c360com:s verksamhet är momspliktig i Sverige. c360com har F-skattsedel. För vissa typer av produktioner kan c360com vara skyldig att debitera reklamskatt eller annan punktskatt.

Ränta
Vid försenad betalning från uppdragsgivare sänder c360com påminnelse. Ränta debiteras efter fakturaförfallodag enligt räntelagen. Vid dröjsmål har c360com rätt till ersättning för betalningspåminnelser och inkassokostnader.

Upphovsrätt
Uppdragsgivaren förvärvar förfoganderätten till de dokument, texter och annat material som producerats av c360com när full likvid för uppdraget betalts. Uppdragsgivaren har inte rätt att överlåta eller upplåta förfoganderätten till sådant material utan skriftligt godkännande från c360com. Material, som c360com betecknat som internt eller konfidentiellt, får inte spridas till tredje man.

c360com ansvarar inte för upphovsrätter eller annan immateriell rättighet som tillkommer dess underleverantörer. Det ankommer på uppdragsgivaren att direkt med c360com:s underleverantörer reglera eventuellt tillkommande ersättningar till följd av sådan upphovsrätt eller annan immateriell rättighet.

Sekretess
c360com behandlar uppdragsgivarens företagshemligheter och andra uppgifter av företags­specifik med sekretess. Bolagets konsulter genomför löpande utbidning och uppdatering i Nasdaqs regelverk, MAR samt tillämplig svensk lagstiftning. Ingen av bolagets konsulter talar med utomstående om bolagets uppdrag utan att uppdragsgivaren givit tillstånd.

c360com säkerställa att samtliga anställda och underleverantörer följer motsvarande sekretessförbindelser.

Ansvar
c360com ansvarar inte för skada om bolaget har varit normalt aktsamt. c360com ansvarar inte i något fall för indirekt skada såsom utebliven vinst, förlorad goodwill och liknande skada. Eventuella anspråk ska framställas skriftligen mot c360com senaste sex månader efter uppdraget är avslutat.

Marknadsmissbruksförordningen
c360com förväntar sig att uppdragsgivare som önskar att c360com upprättar och för en insiderförteckning (loggbok) för att uppdragsgivaren ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt marknadsmissbruksförordningen och dess underliggande regler, framställer en sådan begäran.

Om uppdragsgivaren begär att utfå ett exemplar av insiderförteckningen, kommer en sådan att överlämnas till uppdragsgivarens så snart som möjligt, under förutsättning att begäran härom framställts inom fem år efter det att förteckningen upprättats eller uppdaterats.

Force majeure
c360com är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra hela eller del av uppdrag i den mån c360com hindras av omständighet utanför vår kontroll. Sådana omständigheter är bland andra krig, krigshandling, myndighetsåtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden och därmed jämställda omständigheter.

Tvist
För dessa villkor och (om tillämpligt) orderbekräftelse samt övriga delar tillämpliga i c360com:s uppdrag tillämpas svensk lag.

Tvist, diskussioner och krav med anledning av detta avtal, eller avvikelser från därtill knutna avtal ska i första hand lösas i samförstånd av Avtalets parter. Väljer någon part att gå vidare ska tvist prövas och avgöras av Stockholms Skiljedomsinstitut (”SCC”). Prövning ska ske i enlighet med Förenklat skiljeförfarande, om inte SCC gör bedömningen att medling är att föredra till följd av ärendets komplexitet, beloppet som tvisten gäller eller andra omständlig­heter. I det senare fallet är det SCC som utser medlare (upp tre medlare). Medlingen ska genomföras i Malmö och språket i förhandlingarna ska vara svenska.

**©**

Lämna ett svar