Det handlar om relationer

I grunden bygger varje framgångsrik organisation på en kedja av förtroenden. Olika intressentgrupper har sina anledningar till att bevaka verksamheten och dess utveckling.

Varje länk i förtroendekedjan förutsätter en konsistent och konsekvent kommunikation. Nyckelgrupper som medarbetare når längre om de litar på varandra och sina chefer, kunder som gör affärer baserade på att de litar på löften samt investerare som riskerar sitt kapital eftersom de litar på besked från ledning och medarbetare.

Förväntningarna på din organisation är stora, likaså möjligheterna. Kontakta gärna oss för att diskutera hur du skapar en säkrare grund och större handlingsutrymme för att nå dina mål.

En viktig grundsten

Ett bolag, privat eller noterat, är beroende av goda relationer med kapitalmarknadens aktörer och andra intressenter som bedömer dess utveckling. En tydlig och korrekt finansiell rapportering ökar förtroendet och sänker kostnader.

Med en genomtänkt kommunikationsstrategi kan ditt bolag dessutom över tid bygga en stark grund som står emot oväntade och negativa skeenden.

Kontakta c360com för att diskutera ditt bolags finansiella rapportering och relaterade budskap. Vi har stor erfarenhet av strategiska planering såväl som löpande rapportering och relationer med nyckelgrupper som ägare, analytiker och medier.

c360com bistår våra kunder i uppdrag som planering inför en notering på marknadsplats (Nasdaq Stockholm och Sportlight) samt av genomförande av aktiviteter som inkluderar finansiell kalender, års- och delårsredovisningar, kapitalmarknadsdagar, förvärv och fusioner. Vi bistår med strategi, planering och operativt genomförande.

Skulle det ändå hända

Din organisation verkar varje dag för att se till att det inte ska hända. Planer har skrivits, regelverk och rutiner finns på plats och du känner att du klarar av att möta det oväntade.

Men så händer det. En situation som hotar bolagets, organisationens eller varumärkets möjligheter att verka och existera. En kris. En händelse som sätter din organisations verksamhet eller en persons rykte på spel och som stör de vanliga rutinerna.

Hur agerar du för att skydda det förtroendekapital, anseende och rykte som organisationen har byggt upp? Vad gör du i det akuta läget? Vad kan du göra på sikt? Vad kunde du ha gjort annorlunda?

Ta kontakt med c360com för att diskutera kommunikationsstrategier, hållbara rutiner och beredskap inför nästa gång. För det blir en nästa gång. Men den händelsen ska vara lättare att hantera.